Co je Raspberry?

Raspberry PI2 deska
Přišroubovaná základní deska Raspberry PI 2 zhora

Rasp­berry je jed­no­des­kový počí­tač o veli­kos­ti pla­tební kar­ty s ar­chi­tek­turou proce­soru ARM a roz­hra­ní GPIO. Za­ří­ze­ní je napá­jeno na­pě­tím 5V a mini­mál­ním prou­dem 1A. Vyrá­bí se ví­ce mode­lů s roz­díl­ným vyba­ve­ním, aby si kaž­dý na­šel "to pra­vé". Rasp­berry by­lo vy­ro­beno pro výu­kové úče­ly a poz­ději na­chází i šir­ší vyu­žití.

Raspberry Linux desktop Awesome
Správce oken Awesome na Raspberry

Softwaro­vá vý­ba­va je to­tož­ná s plat­for­mou stol­ních po­čí­tačů. Ja­ko ope­rač­ní sys­tém jsou dos­tup­né jak dis­tri­buce Li­nux, tak sys­tém Win­dows a uži­vate­li nic nechybí.

Raspberry PI2 konektivita
USB porty a ethernet

Konek­tivi­ta se li­ší podle mo­de­lů, zá­klad je GP­IO roz­hra­ní a na­pá­je­cí ko­nek­tor. Mo­de­ly 1 a ví­ce ma­jí USB por­ty, HD­Mi výs­tup, ka­me­ro­vý vstup a LCD výs­tup pro za­po­je­ní klá­ves­ni­ce, my­ši, USB dis­ku, mo­ni­to­ru a dal­ších pe­ri­fe­rií.

Modely Raspberry

Modely Rasp­berry se li­ší svým vy­ba­ve­ním, nej­lev­něj­ší je mo­del ZE­RO. K mo­de­lům PI 1 - 4 jsou dos­tup­né va­ri­an­ty B a B+, kte­ré ma­jí lep­ší pa­ra­met­ry.

 • Raspberry PI ZERO
 • Raspberry PI 1
 • Raspberry PI 2
 • Raspberry PI 3
 • Raspberry PI 4

Operační systém

Operač­ní sys­tém je srd­cem Rasp­berry. Je to sa­da pro­gramů a uti­lit, kte­rými uži­va­tel ovlá­dá počí­tač.

Operač­ním sys­té­mem v zaří­zení Rasp­berry mů­že být:

Využití Raspberry

Raspberry GPIO
GPIO rozhraní na základní desce

Rasp­berry se vy­uží­vá na uni­ver­zi­tách pro vý­uku in­for­mač­ních tech­no­lo­gií a pro­gra­mo­vání. Vy­uži­tí naj­de také v ama­tér­ských ku­til­ských a pro­fe­si­onál­ních pro­jek­tech i ja­ko mul­ti­me­diál­ní cen­trum a ne­bo ja­ko ús­por­ná ná­hra­da stol­ního po­čí­ta­če. S Rasp­berry ta­ké pí­ši web, upra­vu­ji gra­fi­ku, sur­fu­ji na in­ter­netu.

HDMI port na základní desce

Díky pří­slu­šen­ství se z Rasp­berry mů­že stát vý­kon­ná me­teo­sta­nice, re­tro kon­zo­le, au­to­ma­ti­zač­ní za­ží­ze­ní, note­book a mno­ho ji­ných za­jí­ma­vých stro­jů.

Herní konzole

Raspberry PI jako herní konzole
Bezdrátový ovladač s Re­tro­pie

Herní kon­zo­le se z Rasp­berry sta­ne díky Re­tro­pie. Hry ma­jí skvě­lý fra­me­rate a dí­ky vy­ni­ka­jící pod­poře i vý­bor­nou o­vla­da­tel­nost na­pří­klad s bez­drát­ovými her­ními ovla­dači.

Stolní počítač

LXDE na Raspberry PI 3
LXDE na Raspberry

Rasp­berry PI 2 a no­věj­ší se da­jí pou­žít i ja­ko úspor­ný stol­ní po­čí­tač pro ne­ná­roč­né dí­ky pod­poře boot­ování z SSD/HDD/flash disku. S di­stri­bu­cí Rasp­bian ne­bo Arch­li­nu­xarm má­te na do­sah soft­ware pro Li­nux ja­ko na­pří­klad:

 • Claws mail
 • Firefox
 • Gimp
 • Chrome
 • Libre office
 • VLC
 • A mnoho dalších...

Projekty

Raspberry a projekty
Moduly připojitelné k Ra­sp­berry

Rasp­berry je dě­la­ný na pro­jek­ty vše­ho dru­hu a dí­ky roz­hra­ní GPIO má té­měř ne­ome­ze­né mož­nos­ti tvor­by a funk­cí. Sní­má­ní obsa­hu ply­nů v ov­zdu­ší a je­ho te­plo­ty a ne­bo ta­ké sní­má­ní po­hy­bu jsou dí­ky pří­slu­šen­ství a mo­du­lům fun­kční a zá­bav­né.

Příslušenství

příslušenství Raspberry PI
Velké množství příslu­šen­ství

Rasp­berry je při­způ­sobi­telné pro všech­ny pří­le­ži­tos­ti. K dis­po­zi­ci jsou růz­né kry­ty, oba­ly, ovla­da­če, mo­du­ly, či­dla, ka­me­ry a ji­né pe­ri­fe­rie.

Na strán­kách rpishop.cz je vel­ké množ­ství Rasp­berry pro­duk­tů. Dob­ré zku­še­nos­ti mám ta­ké s pro­duk­ty z Alli­express.

Napájení z baterie

příslušenství Raspberry PI
Napájení z baterie pomocí Lithium-iontových akumu­lá­torů

Vý­kon a od­běr Rasp­berry se li­ší dle mo­de­lů, mo­de­ly B+ ma­jí men­ší spo­tře­bu o­pro­ti lev­něj­ším "oby­čej­ným" mo­de­lům. Obec­ně pla­tí od­běr řá­do­vě ve stov­kách mA. Dů­le­ži­té je za­tí­že­ní pro­ce­so­ru, gra­fic­ké­ho či­pu a po­čet při­po­je­ných pe­ri­fe­rií.

Rasp­berry PI 3 fun­gu­je na 2 Li-ion člán­ky(2000mAh) asi 7-20 ho­din. Výdrž se může velmi lišit v závislosti na práci a výkonu.